പല്ലി ഒരു ഭീകരജീവിയല്ല! എന്നിട്ടും അത് അക്രമത്തിന് ഇരയാകുന്നു; ആളുകളുടെയൊക്കെ ശകുനം നിശ്ചയിപ്പ് ജോലി ആരൊക്കെയോ ആ ജീവിക്കുമേൽ ചാർത്തിക്കൊടുത്തതിനാൽ പ്രത്യേകിച്ചും! ശത്രുക്കളുടെ ആക്രമണങ്ങളിൽ മിക്കപ്പോഴും അത് രക്ഷപെടുന്നത് സ്വന്തം വാൽ നഷ്ടമാക്കിക്കൊണ്ടാണ്. കുറേ വർഷങ്ങൾക്കുമുമ്പാണ്. വളരെ കഴിവുകളുണ്ടായിരുന്ന ഒരു കലാകാരൻ. താഴ്ന്ന ജാതിയിൽപെട്ടവനെന്ന നിലയിൽ അവൻ വളർന്ന കുഗ്രാമത്തിൽ അവനെന്നും 'കോരന്റെ' മകനെന്നേ വിളിക്കപ്പെട്ടിരുന്നുള്ളൂ. അങ്ങനെയിരിക്കേയാണ് പുറത്തും ഒരു ലോകമുണ്ടെന്ന് അവൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞത്. സ്വന്ത ജാതിയിൽനിന്നും കൈപ്പറ്റിയ ജാതിപ്പേരിന്റെ വാലും ഉപേക്ഷിച്ച് നിറവും മണവും ഗൗനിക്കാത്ത സമന്മാരുടെ അക്ഷരലോകത്തിലേക്ക് അവൻ താൻ സ്വയം തിരഞ്ഞെടുത്ത തൂലികാനാമവുമായി പുനർജനിച്ചു. അവന്റെ അക്ഷരക്കൂട്ടുകൾ അനേകരുടെ ആസ്വാദക മനസ്സുകളിൽ വിരുന്നായി. ആരും ജാതി അന്വേഷിക്കാത്തത്ര ഉയരത്തിൽ അവനിന്ന് അനേകർക്ക് 'സാർ' ആണ്. വാലുപേക്ഷിക്കലിന്റെ നൂറ് നൂറ് ഉദാഹരണങ്ങൾ വീട്ടുമുറ്റത്തുതന്നെ നമുക്കു പരിചയമുണ്ടാവാം. ശാരീരികമായ പ്രത്യേകതകൾകൊണ്ട് 'വാലുപേക്ഷിച്ച വാനരക്കൂട്ട' മെന്ന് മനുഷ്യരെ വിളിക്കാമെങ്കിലും മാനസികാവസ്ഥകൊണ്ട് ജാതി ചിന്തയുടെ വാൽ നഷ്ടപ്പെടാത്ത ഒരു കൂട്ടരായി ഇനിയും മനുഷ്യരെന്ന സമജീവിഘടനയിലേക്ക് എത്തപ്പെടാത്ത 'ഒരു കൂട്ടം ജന്തുവർഗം' മനുഷ്യർക്കിടയിലിപ്പോഴുമുണ്ട്. അത്തരക്കാർ തിങ്ങിപ്പാർക്കുന്ന ഒരു രാജ്യത്ത് ഞാനും നീയും എന്തുപറയുമ്പോഴും നിങ്ങൾക്കെന്താണ് ഇത് പറയാൻ അവകാശം?'' എന്ന ഒരു ചോദ്യം നമ്മൾ നേരിടുന്നുണ്ട്. നമുക്കുപുറത്തുനിൽക്കുന്നൊരു ലോകത്തെപ്പറ്റി നമ്മൾ എത്ര പറഞ്ഞാലും അതിന് പരിമിതികളുണ്ട്. ചുറ്റുമുള്ള ആവാസവ്യവസ്ഥക്ക് കോട്ടമൊന്നും വരാതെ ഏത് അപരിഷ്‌കൃത ജനസമൂഹത്തെയും സംരക്ഷിക്കാനും മനുഷ്യോചിതമായി അവർക്ക് ജീവിക്കാനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കിക്കൊടുക്കാനും തയ്യാറാകേണ്ടവരാണ് പരിഷ്‌കൃതരാജ്യഭരണകൂടങ്ങൾ. ഒരു രാജ്യം അവിടെയുള്ള ഏറ്റവും ദരിദ്രന്റെയും താഴ്ന്നവന്റെയും കൂടിയാകുമ്പോഴാണ് ആ രാജ്യം സമത്വസുന്ദരരാജ്യമാകുന്നത്. വർണാധിഷ്ഠിതമായ സാമൂഹികതരംതിരിവുകളിൽ ഉള്ളുറച്ചിരിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ ഉടയോർപാർട്ടികൾ തങ്ങളുടെ അനുസരണയുള്ള രാഷ്ട്രീയാടിയാന്മാരെ അലങ്കാരവസ്ത്രങ്ങളുടുപ്പിച്ച് അധികാരക്കസേരകളിലിരുത്തി തങ്ങൾക്കാവശ്യമുള്ള ജോലി ചെയ്യിക്കുന്ന ഒരു നവീനസമ്പ്രദായം നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഉടലെടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് ചില സമീപകാലസംഭവങ്ങൾ കണ്ടാൽ ആർക്കും തോന്നിപ്പോകാം. വളച്ചുകെട്ടലുകളൊന്നും നടത്തുന്നില്ല. പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന സമൂഹത്തിൽനിന്നൊരു സ്ത്രീ- ശ്രീമതി ദ്രൗപതി മുർമു - ഭാരത പ്രഥമ പൗരസ്ഥാനത്തേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുമ്പോൾ സ്വതന്ത്രഭാരതത്തിന്റെ 75-ാം വാർഷികാഘോഷങ്ങൾക്കിടയിൽ നമുക്കോരോരുത്തർക്കും അഭിമാനം തോന്നണം... ഈ രാജ്യത്ത് ഏതൊരു പ്രജയ്ക്കും രാഷ്ട്രത്തലവനായി/രാഷ്ട്രത്തലവയായി വരാൻമാത്രം അവിടുത്തെ സമൂഹം വളർന്നുവല്ലോ എന്നതിൽ. സത്യമാണ് നമുക്കോരോരുത്തർക്കും അഭിമാനമുണ്ട്, ഇനിയും അഭിമാനിക്കത്തക്ക ഒരു ജീവിതസാഹചര്യങ്ങളും ലഭ്യമാകാത്ത പിന്നാക്ക-ആദിവാസി സമൂഹങ്ങൾക്ക് അഭിമാനിക്കത്തക്ക നേട്ടമുണ്ടാകുമ്പോൾ, എന്നാൽ ചോദ്യമിതാണ്- ഒരു നേതാവ് താഴ്ന്ന സമൂഹത്തിൽനിന്നുയർന്നുവരുമ്പോൾ ആ സമൂഹത്തിന് ഉയർച്ച ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടോ? ആ സമൂഹം മുഴുവൻ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന പ്രശ്‌നങ്ങളെല്ലാം ഇന്ത്യയിൽ പരിഹരിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടോ? ഭരണഘടനയനുശാസിക്കുന്ന സമത്വം ഇവിടെ പൂത്തുല്ലസിക്കുന്നുണ്ടോ? കാരുണികൻ ഈ ലക്കത്തിൽ പരിശോധന വിഷയമാക്കുന്നു ഈ വിഷയത്തെ. മുന്നാക്ക-പിന്നാക്ക സമത്വത്തിന് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിൽ എങ്ങനെ ഇത്ര പരിഗണനയും പ്രാധാന്യവുമുണ്ടായി? ഭരണഘടന പൗരസമത്വം ഉറപ്പാക്കാൻവേണ്ടി എന്തൊക്കെ മുൻകരുതലുകൾ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു? ഇവയുടെ പരിശോധനയാണ് കവര്‍‌സ്റ്റോറിയിലെ രണ്ടു ലേഖനങ്ങൾ. രാഷ്ട്രത്തിൽ, സഭയിൽ മുന്നാക്ക-പിന്നാക്ക വിവേചനങ്ങൾ ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന പരിശോധനയാണ് മറ്റു രണ്ടുലേഖനങ്ങൾ. ഈ വിഷയത്തിലെ കാലികമായ സംഭവങ്ങളിലേക്കുള്ള വെളിച്ചം വീശലാണ് ഈ ലക്കം ജേർണലിസ്റ്റിക് ഫീച്ചർ. താഴ്ന്നവനെന്ന അപകർഷതയോ ഉയർന്നവനെന്ന മേധാവിത്വചിന്ത ഇല്ലാതെ ''മാലോകരെല്ലാരുമൊന്നുപോലെ എന്നു പാടിയ ഒരു ഓണത്തിന്റെ ആഘോഷ നാളുകളാണ് കടന്നുപോയത്. രാഷ്ട്രീയക്കളിക്കാരുടെ കളിക്കളത്തിലെ കുരുക്കളായല്ലാതെ സമത്വസുന്ദരമായ 'ഒരുമയുടെ ഒരോണം' എന്നാണ് എല്ലാ ഭാരതീയർക്കും ഉണ്ടാവുക? അതുണ്ടാവട്ടെ എന്നതാവട്ടെ നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ ആശംസ! മിഖാസ് കൂട്ടുങ്കൽ ചീഫ് എഡിറ്റർLatest Editorials

...
ഭരണഘടനയും ഭരണകർത്താക്കളും

ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖത്തിൽ ഭാരതത്തിലെ എല്ലാ പൗരന്മാർക്കും (സാമൂഹികവും സാമ്പത്തികവും രാഷ്ട്രീയവുമായ

...
സമാധാനത്തിന്റെ റോഡ് മാപ്പ്

മാനവ ജീവിതത്തെ മാറ്റിമറിച്ച ഒട്ടേറെ കണ്ടെത്തലുകൾ നടത്തിയ അമേരിക്കക്കാരനാണ് തോമസ് ആൽവ എഡിസൺ. ബൾബിന്

...
''അത്യുന്നതങ്ങളിൽ ദൈവത്തിനു സ്തുതി.

ഭൂമിയിൽ ദൈവകൃപ ലഭിച്ചവർക്ക് സമാധാനം'' (ലൂക്കാ 2:14). സന്തോഷത്തിന്റെയും സമാധാനത്തിന്റെയും സദ്‌വാർത്തയ

...
ഒട്ടകത്തെ വിഴുങ്ങുന്നവർ

''നാല് ഉറ്റ ചങ്ങാതിമാരുണ്ടായിരുന്നു,'' ഗുരു കഥ പറഞ്ഞു തുടങ്ങി. അവരുടെ വൈകല്യമായിരുന്നു അവരെ കുട്ടു

...
മണിപ്പൂർ കേരളസഭയുടെ പുറമ്പോക്ക്!

മണിപ്പൂർ സംഘർഷം ശക്തിപ്പെട്ട സമയം. ഞായറാഴ്ച പ്രസംഗം പതിയെ മണിപ്പൂരിലേക്ക് തെന്നിമാറി. വായിച്ചറിഞ്ഞ്

...
പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത മൃഗസ്‌നേഹം

വർഷങ്ങൾക്കുമുമ്പാണ് ഉച്ചകഴിഞ്ഞൊരു സമയത്ത് ഹെഡ്‌ലൈറ്റുമിട്ട് ഒരു ജീപ്പ് നഗരത്തിലെ വിഷചികിത്സക്ക് പേരു

...
രക്തബന്ധം

ബൈബിൾ വായനയ്ക്കിടയിലെ രക്തസ്രാവക്കാരിയുടെ സൗഖ്യാനുഭവം കേട്ടപ്പോഴൊന്നും മറ്റ് രോഗാവസ്ഥകൾപോലെ ഒന്ന് എന

...
തണൽമരങ്ങളാകാം

തണൽമരങ്ങളാകാം ആദ്യകുർബാന സ്വീകരിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ വീട്ടിൽ സന്ദർശനം നടത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് (ആ)

...
ഒരവസരം കൂടി...

'ഒരവസരം കൂടി കൊടുക്കാം.' പറയുന്നത് ഒരു ഒന്നാം ക്ലാസ്സ് വിദ്യാർഥിയാണ്. തന്റെ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ് ബോക്‌സ്

...
sdf

sdf

...
x

x

...
പുതിയ ഭക്ഷണശാലകളും പഴകിയ ഭക്ഷണപദാർഥങ്ങളും

മുത്തച്ഛനും കൊച്ചുമക്കളും അടക്കം മൂന്നു തലമുറയിൽപെട്ടവർ ചേർന്ന് ഒരു നീണ്ട യാത്രയിലാണ്. നീണ്ട ദൂരം

...
എണ്ണി ജീവിക്കാം

കുറച്ചുവർഷങ്ങൾക്കുമുമ്പ് - രാജഭരണവും ജനാധിപത്യവും അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരപ്പൻ, പ്രായം ചോദിക്കുന്ന

...
വാലുള്ള നരവംശം

പല്ലി ഒരു ഭീകരജീവിയല്ല! എന്നിട്ടും അത് അക്രമത്തിന് ഇരയാകുന്നു; ആളുകളുടെയൊക്കെ ശകുനം നിശ്ചയിപ്പ് ജോ

...
ഇനി കറയല്ല; കുറിയാണ്

യൂറോപ്പ് സന്ദർശനത്തിനെത്തിയ ചെറുപ്പക്കാരൻ ജർമനിയിലപ്പോഴുള്ള തന്റെ പഴയ മതാധ്യാപക വൈദികന്റെയടുത്തും

...
മൃദുലദൈവം

തിരുപ്പിറവിയുടെ നക്ഷത്ര വെളിച്ചത്തിൽ മൂന്നു പുൽക്കുടിലുകളിലെ ദൃശ്യങ്ങൾ മിന്നിത്തെളിയുകയാണ്. ആദ്യത്ത

...
ചരിത്രത്തിലെ ചില ഡയറിക്കുറിപ്പുകൾ !

രാഷ്ട്രീയപ്പാർട്ടികളുടെ പ്രാദേശിക നേതാക്കളെ തിരശീലയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന അഭിനേതാക്കൾക്ക് പണ്ട് / ഇപ്പ

...
-മരണമെന്ന പിടികിട്ടാ പ്രതി-

കുറച്ചുവർഷങ്ങൾക്കുമുമ്പാണ്. ശക്തമായ മഞ്ഞുവീഴ്ചയുള്ള യൂറോപ്യൻ രാജ്യത്തെ ഒരു ഡിസംബർ രാത്രി. മാസംതോറുമു

...
പുത്തൻവീട്ടിലെ പഴയ പുല്ലും വികസനമുറ്റത്തെ കരിയിലയും!

പുതുതായി പണിത ഒരു വലിയ വീട്. പക്ഷേ, അതിരിക്കുന്ന പറമ്പു പണ്ടേ അവർക്കു സ്വന്തമായ് ഉള്ളതാണ്. തറവാട്ടി

...
Lorem Ipsum is simply dummy

This is a wider card with supporting text below as

...
Lorem Ipsum is simply dummy

This is a wider card with supporting text below as

Previous Issue

...
പുത്തൻവീട്ടിലെ പഴയ പുല്ലും വികസനമുറ്റത്തെ കരിയിലയും!

പുതുതായി പണിത ഒരു വലിയ വീട്. പക്ഷേ, അതിരിക്കുന്ന പറമ്പു പണ്ടേ അവർക്കു സ്വന്തമായ് ഉള്ളതാണ്. തറവാട്ടി

...
-മരണമെന്ന പിടികിട്ടാ പ്രതി-

കുറച്ചുവർഷങ്ങൾക്കുമുമ്പാണ്. ശക്തമായ മഞ്ഞുവീഴ്ചയുള്ള യൂറോപ്യൻ രാജ്യത്തെ ഒരു ഡിസംബർ രാത്രി. മാസംതോറുമു

...
ചരിത്രത്തിലെ ചില ഡയറിക്കുറിപ്പുകൾ !

രാഷ്ട്രീയപ്പാർട്ടികളുടെ പ്രാദേശിക നേതാക്കളെ തിരശീലയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന അഭിനേതാക്കൾക്ക് പണ്ട് / ഇപ്പ

...
മൃദുലദൈവം

തിരുപ്പിറവിയുടെ നക്ഷത്ര വെളിച്ചത്തിൽ മൂന്നു പുൽക്കുടിലുകളിലെ ദൃശ്യങ്ങൾ മിന്നിത്തെളിയുകയാണ്. ആദ്യത്ത

...
ഇനി കറയല്ല; കുറിയാണ്

യൂറോപ്പ് സന്ദർശനത്തിനെത്തിയ ചെറുപ്പക്കാരൻ ജർമനിയിലപ്പോഴുള്ള തന്റെ പഴയ മതാധ്യാപക വൈദികന്റെയടുത്തും

...
വാലുള്ള നരവംശം

പല്ലി ഒരു ഭീകരജീവിയല്ല! എന്നിട്ടും അത് അക്രമത്തിന് ഇരയാകുന്നു; ആളുകളുടെയൊക്കെ ശകുനം നിശ്ചയിപ്പ് ജോ

...
എണ്ണി ജീവിക്കാം

കുറച്ചുവർഷങ്ങൾക്കുമുമ്പ് - രാജഭരണവും ജനാധിപത്യവും അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരപ്പൻ, പ്രായം ചോദിക്കുന്ന

...
പുതിയ ഭക്ഷണശാലകളും പഴകിയ ഭക്ഷണപദാർഥങ്ങളും

മുത്തച്ഛനും കൊച്ചുമക്കളും അടക്കം മൂന്നു തലമുറയിൽപെട്ടവർ ചേർന്ന് ഒരു നീണ്ട യാത്രയിലാണ്. നീണ്ട ദൂരം

...
x

x

...
sdf

sdf

...
ഒരവസരം കൂടി...

'ഒരവസരം കൂടി കൊടുക്കാം.' പറയുന്നത് ഒരു ഒന്നാം ക്ലാസ്സ് വിദ്യാർഥിയാണ്. തന്റെ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ് ബോക്‌സ്

...
തണൽമരങ്ങളാകാം

തണൽമരങ്ങളാകാം ആദ്യകുർബാന സ്വീകരിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ വീട്ടിൽ സന്ദർശനം നടത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് (ആ)

...
രക്തബന്ധം

ബൈബിൾ വായനയ്ക്കിടയിലെ രക്തസ്രാവക്കാരിയുടെ സൗഖ്യാനുഭവം കേട്ടപ്പോഴൊന്നും മറ്റ് രോഗാവസ്ഥകൾപോലെ ഒന്ന് എന

...
പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത മൃഗസ്‌നേഹം

വർഷങ്ങൾക്കുമുമ്പാണ് ഉച്ചകഴിഞ്ഞൊരു സമയത്ത് ഹെഡ്‌ലൈറ്റുമിട്ട് ഒരു ജീപ്പ് നഗരത്തിലെ വിഷചികിത്സക്ക് പേരു

...
മണിപ്പൂർ കേരളസഭയുടെ പുറമ്പോക്ക്!

മണിപ്പൂർ സംഘർഷം ശക്തിപ്പെട്ട സമയം. ഞായറാഴ്ച പ്രസംഗം പതിയെ മണിപ്പൂരിലേക്ക് തെന്നിമാറി. വായിച്ചറിഞ്ഞ്

...
ഒട്ടകത്തെ വിഴുങ്ങുന്നവർ

''നാല് ഉറ്റ ചങ്ങാതിമാരുണ്ടായിരുന്നു,'' ഗുരു കഥ പറഞ്ഞു തുടങ്ങി. അവരുടെ വൈകല്യമായിരുന്നു അവരെ കുട്ടു

...
''അത്യുന്നതങ്ങളിൽ ദൈവത്തിനു സ്തുതി.

ഭൂമിയിൽ ദൈവകൃപ ലഭിച്ചവർക്ക് സമാധാനം'' (ലൂക്കാ 2:14). സന്തോഷത്തിന്റെയും സമാധാനത്തിന്റെയും സദ്‌വാർത്തയ

...
സമാധാനത്തിന്റെ റോഡ് മാപ്പ്

മാനവ ജീവിതത്തെ മാറ്റിമറിച്ച ഒട്ടേറെ കണ്ടെത്തലുകൾ നടത്തിയ അമേരിക്കക്കാരനാണ് തോമസ് ആൽവ എഡിസൺ. ബൾബിന്

...
ഭരണഘടനയും ഭരണകർത്താക്കളും

ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖത്തിൽ ഭാരതത്തിലെ എല്ലാ പൗരന്മാർക്കും (സാമൂഹികവും സാമ്പത്തികവും രാഷ്ട്രീയവുമായ

...
Lorem Ipsum is simply dummy

This is a wider card with supporting text below as